Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Det følgende indeholder nogle hovedtal for ombudsmandens sagsbehandling i 2015. På ombudsmanden.dk findes nær mere information om ombudsmandens arbejde og om de regler, der gælder for ombudsmandens virksomhed.

NYE SAGER

Nye sager

AFSLUTTEDE SAGER

Ombudsmanden har omlagt sin statistikregistrering med virkning fra 1. januar 2015, så den bedre afspejler ombudsmandens arbejde. Kategorierne for sagernes udfald er derfor anderledes end tidligere år.

Sagernes udfald er rubriceret i følgende hovedgrupper:

  • Undersøgelser
  • Anden form for behandling og hjælp til borgerne
  • Afvisninger af formelle grunde

De afsluttede sager i 2015 fordelte sig sådan:

Fordeling af afsluttede sager

1) Hovedgruppen ”Undersøgelser” omfatter sager, hvor ombudsmanden har foretaget forskellige undersøgelser og vurderinger, herunder de sager, hvor der er foretaget en tilbundsgående undersøgelse med forudgående høring af de involverede myndigheder.
2) Kategorien ”Anden form for behandling og hjælp til borgerne” omfatter sager, som ombudsmanden har behandlet på en anden måde end ved at foretage undersøgelser. F.eks. ved at vejlede borgeren eller ved at sende sagen videre til myndighederne, f.eks. som en klage, for at borgeren kunne få en uddybende begrundelse for en afgørelse, eller for at få fremskyndet myndighedernes behandling af sagen.
3) Sager afvises af formelle grunde, f.eks. hvis ombudsmanden ikke er kompetent over for den myndighed, som klagen angår, hvis klagen er forældet i forhold til ombudsmandsloven, eller hvis en klagemulighed ikke er udnyttet og ikke længere kan udnyttes. Se tabellen på side 109.

Baggrunden for indførelsen af det nye statistiksystem er beskrevet nærmere på side 7-8.

HVAD ENDTE SAGERNE MED?

Hvad endte sagerne med?

HVAD HANDLEDE SAGERNE OM?

Hvad handlede sagerne om?

 

HVILKE MYNDIGHEDER MV. VAR INVOLVERET?

Afsluttede sager fordelt på myndigheder mv.

1) Tabellens del A er overordnet inddelt efter de ministerier, der eksisterede ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er nedlagt eller omlagt, er som udgangspunkt placeret under det ministerområde, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

Kommunale og regionale myndigheder

2) Opgørelsen omfatter private institutioner, som er omfattet af ombudsmandens kompetence i forbindelse med OPCAT (den valgfri protokol til FN’s Konvention mod Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf) eller på børneområdet, og andre institutioner mv., som er inddraget under ombudsmandens kompetence. I 2015 besluttede ombudsmanden efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, at inddrage Dansk BiblioteksCenter A/S, Energi Viborg Kraftvarme A/S og Femern A/S under ombudsmandens kompetence, i samme omfang som de er omfattet af reglerne i offentlighedsloven.

 

SAGSBEHANDLINGSTID

Sagsbehandlingstid

ØVRIGT

I 2015 erklærede ombudsmanden sig inhabil i fire klagesager og en tilsynssag. Folketingets Retsudvalg overdrog til landsdommer Henrik Bloch Andersen at behandle disse sager. Ombudsmandens kontor ydede sekretariatsbistand ved behandlingen af sagerne.

Inatsisartut (det grønlandske parlament) overdrog i 2015 fire sager til ombudsmanden som sætteombudsmand for Ombudsmanden for Inatsisartut. Færøernes Lagting overdrog en sag til Folketingets Ombudsmand som sætteombudsmand for Lagtingets Ombudsmand i 2015.