Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Tilsyn børneområdet

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE REAKTIONER I 2015

Temaer

For hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur et tema for Børnekontorets
tilsynsbesøg.

Temarapporter offentliggøres på ombudsmanden.dk.

Tema: Børn og unge, som på grund af vidtgående og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne opholder sig eller bor på institution

Ombudsmandens væsentligste konklusioner

– Overordnet var personalet på institutionerne reflekterende i dagligdagens mange praktiske og etiske dilemmaer og omsorgsfulde og udviklingsorienterede over for børnene og de unge.
– Institutionerne havde ikke skriftlige retningslinjer om, hvordan den enkelte institution forebygger seksuelle overgreb, og hvilken fremgangsmåde institutionen følger ved mistanke om overgreb. Ombudsmanden anbefaler generelt, at institutionerne udarbejder sådanne retningslinjer.
– Generelt var institutionerne optagede af og opmærksomme på kommunikationen med børnene og de unge og de forskellige måder, børnene og de unge kommunikerede på.
– Besøgene belyste en række dilemmaer, især om forholdet mellem magt og omsorg.

Mundtlige anbefalinger til institutionens ledelse

Medicin: Flere institutioner blev anbefalet at opbevare medicin hensigtsmæssigt, f.eks. i aflåste skabe, og således, at det enkelte barns medicin var tilstrækkeligt adskilt fra de øvrige børns.

Genoplivning og førstehjælp: Det blev anbefalet, at en institution med meget syge børn overvejer at udarbejde retningslinjer for basal genoplivning af børn og for regelmæssig genopfriskning af viden om førstehjælp.

Seksualitet: Anbefaling om, at institutionen reflekterer over børnenes seksualitet og over, hvordan institutionen forebygger overgreb. Se ovenfor om tema.

Magtanvendelse: Anbefaling om at bruge skemaer, som vedrører børn og unge (ikke voksne), når institutionen indberetter magtanvendelse. Mange steder anbefaling
om at informere forældre og anbragte børn om reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, herunder reglerne om klageadgang. Anbefaling om, at barnet og den unge, der har været udsat for magtanvendelsen, får mulighed for at give sin version af episoden.

Drøftelser med centrale myndigheder

Tvangsfjernelse af børn uden lovligt ophold: Ombudsmanden blev opmærksom på, at der er usikkerhed om, hvorvidt serviceloven gælder, hvis der f.eks. er behov for
at tvangsfjerne et barn uden lovligt ophold i Danmark. Ombudsmanden tog spørgsmålet op på et møde med Social- og Indenrigsministeriet og Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet. Social- og Indenrigsministeriet ville orientere ombudsmanden om ministeriets overvejelser om servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge. 

Sager rejst på eget initiativ og høringer

Handleplaner: Efter tilsynsbesøg rejste ombudsmanden på eget initiativ syv sager om manglende handleplaner. En sag er afsluttet med kritik, mens de øvrige sager ikke er afsluttet.

Udsendelse af anbragt barn: I forbindelse med et tilsynsbesøg på Center Kongelunden blev ombudsmanden opmærksom på en sag, hvor et barn sammen med sin bedstemor var blevet udsendt til Serbien efter at have fået afslag på asyl i Danmark. Barnet havde været anbragt i kommunens varetægt i tiden op til udsendelsen. Ombudsmanden gik ind i sagen på eget initiativ, og sagen blev afsluttet med kritik. FOB 2015-8.

Læs også:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn voksenområdet
Tilsyn handicapområdet
Tilsyn tvangsudsendelser