Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Hvor

Ombudsmanden gennemfører tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive frihedsberøvet. Det kan f.eks. være fængsler, sociale institutioner og psykiatriske afdelinger.

Hvorfor

Formålet med ombudsmandens tilsynsbesøg er at bidrage til at sikre, at mennesker, der opholder sig eller bor i institutioner, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

Tilsynsbesøgene foregår både efter ombudsmandsloven og efter den valgfri protokol til FN’s Konvention mod Tortur og Anden Grusom, Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf. Ombudsmanden er efter denne protokol udpeget til ”national forebyggende mekanisme”. Opgaven varetages i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, som bidrager med menneskeretlig og lægefaglig ekspertise.

Ombudsmanden har et særligt ansvar for at beskytte børns rettigheder efter bl.a. FN’s Børnekonvention.

Hvordan

Under tilsynsbesøgene giver ombudsmanden ofte institutionerne anbefalinger. Formålet med anbefalingerne vil typisk være at forbedre forholdene for brugerne af institutionerne, herunder justere forholdene for at få dem til at stemme overens med reglerne. Det kan også være for at forebygge f.eks. nedværdigende behandling.

Tilsynsbesøg kan også få ombudsmanden til at undersøge generelle problemer.

Hvem

Tilsynsafdelingen varetager tilsynsbesøg på voksenområdet, mens Ombudsmandens Børnekontor tager på tilsynsbesøg på børneområdet. Ombudsmandens børnesagkyndige deltager i tilsynsbesøg på børneområdet.

Dignity – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder deltager i nogle af besøgene.

Afsluttede tilsynssager i 2015

På voksenområdet afsluttede ombudsmanden desuden:   

7 sager med tilknytning til tilsynsområdet, som ombudsmanden havde rejst på eget initiativ. Ingen sager førte til kritik.

14 sager om selvmordsforsøg, dødsfald mv. i kriminalforsorgens institutioner. Der blev givet kritik i 1 sag.

 

På børneområdet afsluttede ombudsmanden desuden:

10 sager med tilknytning til tilsynsområdet, som ombudsmanden havde rejst på eget initiativ. 5 sager førte til kritik.

Internationale aktiviteter

Der blev i 2015 holdt to møder med repræsentanter for de andre nordiske nationale forebyggende mekanismer og fem møder med repræsentanter for andre udenlandske ombudsmænd med dialog og erfaringsudveksling om OPCAT-arbejdet.

Ombudsmanden holdt desuden møder med repræsentanter for FN’s Torturkomité (CAT) og FN’s Underkomité til Forebyggelse af Tortur mv. (SPT) om OPCAT-arbejdet.

LÆS OGSÅ:

Tilsyn voksenområdet
Tilsyn børneområdet
Tilsyn handicapområdet
Tilsyn tvangsudsendelser