Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Folketingets Ombudsmand fører tilsyn med Rigspolitiets tvangsmæssige udsendelser af udenlandske statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark.

Ombudsmanden skal særligt påse, at udsendelserne sker med respekt for individet og uden unødig brug af magt. Ombudsmanden bedømmer således, om politiet følger gældende ret – herunder EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner – og god forvaltningsskik.

Ombudsmandens tilsyn er især koncentreret om en række opmærksomhedsområder: magtanvendelse, familiens enhed, udsatte grupper, forudgående kontakt og information, sikkerhedsvurderingen, afbrudte udsendelser og udsendelsesrapporten.

Som det fremgår af skemaet på de næste sider, har ombudsmanden i 2015 ikke udtalt kritik af politiets arbejde i de 9 sager, som blev afsluttet. Udsendelserne foregik med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. 1 sag var ikke afsluttet, da beretningen blev afgivet (udsendelsen den 13. oktober 2015 til Afghanistan).

Vi udvalgte i 2015 derudover 48 udsendelsessager fra 2014 for nærmere at gennemgå sagernes dokumenter. Herunder blev alle sager, hvor det var registreret, at der blev anvendt magt over for udlændingene, gennemgået nærmere. Det drejede sig om 26 sager. Ved gennemgangen konstaterede vi, at dokumentationen i flere sager ikke var tilstrækkelig i forhold til flere af fokusområderne. Selv om dokumentationen i sagerne i 2014 var væsentlig bedre end i 2012, var der færre sager end i 2013, som indeholdt en tilstrækkelig dokumentation i forhold til flere af fokusområderne.

Ombudsmanden deltog i 2015 i to europæiske møder om tvangsudsendelser. Derudover indgik tvangsudsendelser som tema i tre af de møder med repræsentanter fra udenlandske ombudsmænd, som er omtalt på side 75.

Læs mere om ombudsmandens tilsyn med tvangsmæssige udsendelser på ombudsmanden.dk/udsendelser.

Se endvidere artiklerne på side 32-38 og side 66-71.

TILSYN MED TVANGSUDSENDELSER I 20151

Tilsyn tvangsudsendelser

1) Udsendelse af udlændinge, der ikke udrejser frivilligt, kan enten ske ved en påset udrejse, hvor politiet overvåger udrejsen af landet, f.eks. ombordstigning i et fly, eller ved ledsaget udrejse, hvor politiet ledsager udlændingen ud af landet til udlændingens hjemland eller et tredjeland, hvor udlændingen har ret til at opholde sig. Samtlige udsendelser, som ombudsmanden fulgte i 2015, var ledsagede udrejser.

LÆS OGSÅ:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn voksenområdet
Tilsyn børneområdet
Tilsyn handicapområdet