Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Tilsyn voksenområdet

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE REAKTIONER I 2015

Temaer

For hvert år vælger ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNI TY – Dansk Institut Mod Tortur et eller flere temaer for Tilsynsafdelingens tilsynsbesøg.

Temarapporter offentliggøres på ombudsmanden.dk 

Tema: Sikringscelleanbringelse

Ombudsmandens væsentligste anbefalinger

– Fængsler og arresthuse skal sikre, at indsatte kun bliver anbragt i sikringscelle og evt. tvangsfikseret, når det er nødvendigt.

– Under anbringelsen skal personalet løbende vurdere, om der er grundlag for at opretholde anbringelsen og evt. fiksering.

– Institutionerne skal øge fokus på dokumentationen i forbindelse med sikringscelleanbringelse og sikre, at alle sikringscellerapporter indeholder en tilstrækkelig beskrivelse af, hvorfor det er nødvendigt at anvende sikringscelle og evt. tvangsfiksering.

Tema: Enkeltmandsprojekter1

Ombudsmandens væsentligste konklusioner

– Overordnet var forholdene for og indsatsen over for målgruppen i enkeltmandsprojekter god.

– Besøgene belyste en række dilemmaer, især om forholdet mellem magt og omsorg.

Mundtlige anbefalinger til institutionens ledelse

Sikringscelleanbringelse: Mange steder anbefaling om at rette et større fokus mod dokumentation og opfølgning i forbindelse med sikringscelleanbringelse. Se ovenfor om tema om sikringscelleanbringelse.

Magtanvendelse: Flere steder anbefaling om udarbejdelse/revision af instruks om magtanvendelse og om systematisk gennemgang og vurdering af statistiske oplysninger om magtanvendelse og andre indgreb – herunder om, at institutionen sammenligner sig med andre, lignende institutioner.

Tvang: Flere steder anbefaling om systematisk gennemgang og vurdering af statistiske oplysninger om anvendelse af tvang i psykiatrien – herunder om, at institutionen sammenligner sig med andre, lignende institutioner.

Vold og trusler: Flere steder anbefalinger om at indføre en politik om vold og trusler mellem brugerne og/eller om at følge udviklingen i antallet af tilfælde af vold og trusler om vold systematisk.

Medicinhåndtering: Flere steder i kriminalforsorgen og på det sociale område anbefalinger om udarbejdelse/opdatering af instrukser om medicinhåndtering mv., om systematisk gennemgang af medicinskabet og/eller om indførelse af systematisk registrering og kassation, herunder at der holdes regnskab med eventuelt svind.

Beskæftigelse og fritid: Enkelte steder anbefalinger vedrørende de konkrete beskæftigelses-/aktivitetstilbud for brugerne.

Besøgsrum: Enkelte steder anbefalinger vedrørende indretningen af besøgsrum.

Lokale retningslinjer: Flere steder anbefalinger om ændringer i lokale retningslinjer, herunder ordensregler, hvor retningslinjerne enten var upræcise eller ikke stemte overens med gældende regler.

Drøftelser med centrale myndigheder

Sundhedsbetjeningen i kriminalforsorgen: På sit årlige møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen fulgte ombudsmanden op på tidligere drøftelser om sundhedsbetjening af indsatte i kriminalforsorgens institutioner. Kriminalforsorgen har efter mødet igangsat en større undersøgelse, som har til formål at afdække, hvordan kriminalforsorgen bedst indretter og understøtter sundhedsbetjeningen, så der sikres en ensartet og effektiv opgavevaretagelse. Ombudsmanden følger arbejdet.

Sager rejst på eget initiativ og høringer

Sikringscelleanbringelse: Under et tilsynsbesøg i et fængsel modtog ombudsmanden oplysninger om en sikringscelleanbringelse, som havde varet i ca. 3½ døgn. Ombudsmanden rejste efter besøget en sag over for Direktoratet for Kriminalforsorgen. Sagen er uafsluttet.

Oplysninger om magtanvendelse i forbindelse med en sikringscelleanbringelse, som ombudsmanden modtog under et tilsynsbesøg i et andet fængsel, førte til, at ombudsmanden rejste en sag over for fængslet. Sagen er uafsluttet.

Alarm/døråbner: I forlængelse af et tilsynsbesøg i et kommunalt botilbud rejste ombudsmanden en sag vedrørende en alarm/døråbner, som var etableret hos en borger i enkeltmandsprojekt. Sagen blev afsluttet med kritik.

Anvendelse af særlige seler mv.: Et tilsynsbesøg i et kommunalt botilbud gav tvivl om hjemlen til at anvende forskellige typer af seler og andre beskyttelsesforanstaltninger over for en borger i enkeltmandsprojekt. Ombudsmanden rejste to sager over for kommunen. Sagerne er uafsluttede.

Tilsyn med anbragte i detentioner: Efter uanmeldte tilsynsbesøg i to detentioner rejste ombudsmanden en sag over for politidirektøren om nogle generelle spørgsmål vedrørende tilsynet med de anbragte og dokumentationen i forbindelse med anbringelser. Sagen er uafsluttet.

1) Begrebet ”enkeltmandsprojekter” anvendes som samlebegreb for særlige botilbud til borgere med en adfærd, der er så problemskabende, at borgerne ikke kan rummes i f.eks. almindelige specialiserede botilbud.

LÆS OGSÅ:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn børneområdet
Tilsyn handicapområdet
Tilsyn tvangsudsendelser