Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2015

Ombudsmanden offentliggør løbende visse udtalelser på ombudsmanden.dk og i ombudsmandens database i Retsinformation. For 2015 drejede det sig om følgende udtalelser:

a. Beskæftigelsesministeriet

2015-6

Ankestyrelsen, som stiller sekretariat til rådighed for Ligebehandlingsnævnet, var part i en klagesag i nævnet om aldersdiskrimination. På grund af Anke- styrelsens sekretariatsbetjening forelå der myndighedsinhabilitet.

2015-26

Begrundelse levede ikke op til forvaltningslovens § 24: Det var f.eks. ikke angivet, efter hvilke bestemmelser de enkelte dokumenter var undtaget fra aktindsigt. Oplysninger om bl.a. iværksatte tiltag og afgivne anbefalinger var ekstraheringspligtige.

2015-62

Opgørelse af beskæftigelsesgrad efter lov om skattenedslag til seniorer kan ikke genoptages på ulovbestemt grundlag, alene på baggrund af at en arbejdsgiver har fejlindberettet ATP-bidrag.

b. Energi-, Forsynings og Klimaministeriet

Ingen udtalelser på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets sagsområde er offentliggjort i 2015.

c. Erhvervs- og Vækstministeriet

Ingen udtalelser på Erhvervs- og Vækstministeriets sagsområde er offentliggjort i 2015.

d. Finansministeriet

2015-21

Postløsningen i Offentlig Digital Post kunne ikke fuldt ud leve op til lovgrundlaget.

2015-22

Offentlig Digital Post bør understøtte kravet om korrekt afsenderbetegnelse i meddelelser fra offentlige myndigheder. Myndigheder, der anvender en lokal postløsning, har pligt til at give tydelig vejledning om retsvirkningerne af tilslutning til denne.

2015-44

Moderniseringsstyrelsen kunne efter ombudsmandens opfattelse ikke afslå aktindsigt i oplysninger om ”bedste priser” i en konsulentrapport.

e. Forsvarsministeriet

2015-12

Afslag på aktindsigt begrundet i hensynet til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse.

2015-48

Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando med henvisning til reglerne om ministerbetjening. De undtagne dokumenter indeholdt ekstraheringspligtige oplysninger.

f. Justitsministeriet

2015-7

Direktoratet for Kriminalforsorgen havde ikke gennemført en tilstrækkelig undersøgelse i en sag om dødsfald i en af kriminalforsorgens institutioner.

2015-18

På baggrund af ombudsmandens supplerende høring af Justitsministeriet i en sag om aktindsigt i høringssvar til et lovforslag valgte ministeriet at genoptage sagen og meddele aktindsigt i medfør af princippet om meroffentlighed.

2015-27

Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand i politiet på grund af besparelser, selv om han gerne ville omplaceres til en ledig stilling uden for politikredsen. Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere afskedigelsen.

2015-28

Afslag på udstedelse af et nyt pas til en dansk statsborger, der i sin tid havde været flygtning fra Sri Lanka, savnede hjemmel og var i strid med grundlæggende sagsbehandlingsregler.

2015-38

En journalist klagede over Justitsministeriets sags- behandlingstid i en sag om aktindsigt. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid på over fire måneder var alt for lang, og at han anså ministeriets behandling af sagen for særdeles kritisabel.

2015-43

Oplysninger om disciplinærsager om overgreb på klienter begået af ansatte i kriminalforsorgen indgik i personalesager og en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt.

2015-45

Ombudsmanden vurderede, at beslutningen om at nedlægge Irak- og Afghanistankommissionen var af en sådan ganske særlig politisk karakter, at han af hensyn til ombudsmandsinstitutionens politiske neutralitet ikke burde gå ind i sagen.

2015-47

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller var ikke tilstrækkeligt begrundet. Beskyttelse af væsentlige hensyn til forebyggelse og efterforskning af lovovertrædelser.

2015-56

Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet.

g. Kirkeministeriet

Ingen udtalelser på Kirkeministeriets sagsområde er offentliggjort i 2015.

h. Kulturministeriet

2015-4

Tre medarbejdere i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme måtte deltage i et eksternt arrangement, da deres deltagelse skyldtes tjenstlige forhold. De skulle dog ikke have medbragt private ledsagere uden betaling.

2015-52

En forenings blad kunne ikke nægtes distributionstilskud, alene med henvisning til at foreningen drev et professionelt forlag. Reglerne måtte fortolkes således, at det yderligere var en betingelse, at bladet blev udgivet med et kommercielt formål.

i. Miljø- og Fødevareministeriet

2015-37

En dyreejer, der har klaget til Fødevarestyrelsen over en dyrlæge, er ikke part i Fødevarestyrelsens sag om dyrlægens overtrædelse af § 8, stk. 1, i dyrlægeloven.

j. Ministeriet for Børn, Undervisningn og Ligestilling

2015-3

Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser opregner udtømmende, hvilke sanktioner der kan anvendes over for elever, der har overtrådt reglerne. Der gælder et skærpet hjemmelskrav ved indgribende afgørelser.

2015-34

En kommune omlagde en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Ombudsmanden fandt retsstillingen på området uklar og opfordrede til en afklaring af reglerne. På grund af den uklare retsstilling kunne ombudsmanden ikke konkret kritisere omlægningen.

2015-53

Efter artikel 12 i FN’s Børnekonvention har elever på private grundskoler og efterskoler ret til at blive hørt i sager om f.eks. udskrivning eller bortvisning af dem.

2015-54

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at tage initiativ til at søge folkeskoleloven præciseret sådan, at praksis vedrørende brugen af undervisere uden læreruddannelse mv. kom til at fremgå af loven eller af en bekendtgørelse med hjemmel i loven.

k. Skatteministeriet

2015-16

Præmiefritagelse i tilknytning til en pensionsordning kunne ikke sidestilles med fysiske indbetalinger på ordningen. En særlig regel om afgiftsfrihed af udbetalinger, der svarer til indbetalinger uden fradragsret, fandt derfor ikke anvendelse.

2015-25

Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om ministeriets møder med lobbyister om nordsøbeskatningen. Da oplysningerne var omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslovens § 17, var der ikke ret til aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 35.

2015-50

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Spørgsmål om anvendelsen af den særlige tavshedspligtsbestemmelse i skatteforvaltningslovens § 17. Sagsbehandlingstid på 76 arbejdsdage var alt for lang.

2015-61

Kurator kunne ikke overdrage krav på omkostningsgodtgørelse til revisionsselskab, som derfor ikke kunne anses for part og dermed ikke for klage- berettiget. Skatteankestyrelsens begrundelse opfyldte ikke kravene i forvaltningslovens § 24, jf. § 22.

l. Social- og Indenrigsministeriet

2015-34

En kommune omlagde en specialbørnehave til et almindeligt dagtilbud. Ombudsmanden fandt retsstillingen på området uklar og opfordrede til en afklaring af reglerne. På grund af den uklare retsstilling kunne ombudsmanden ikke konkret kritisere omlægningen.

2015-35

Arbejdsgivere bliver part i arbejdsskadesager, hvis de udnytter deres lovbestemte klageadgang.

2015-39

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte.

2015-57

Arbejdsløs musiker havde ret til begrænsede dagpenge.

m. Statsministeriet

2015-59

Krav til præcis angivelse af, hvor ekstraheringspligtige oplysninger, der ikke ekstraheres, da de er offentligt tilgængelige, er gjort offentligt tilgængelige.

n. Sundheds- og Ældreministeriet

2015-23

Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gav afslag på aktindsigt i fire interne akter. Ombudsmanden fandt, at der i en af akterne var ekstraheringspligtige oplysninger.

2015-33

En apotekers ansøgning om tilknytning til en lægemiddelvirksomhed blev afslået med henvisning til hensyn, som myndighederne ikke kunne lægge vægt på ved administrationen af den relevante bestemmelse.

2015-42

Delvist afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om indførelse af sundhedstjek til kortuddannede mænd. Dokumenterne måtte anses for ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering.

2015-51

Sag rejst på eget initiativ over for bl.a. Sundhedsministeriet om mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien.

o. Transport- og Bygningsministeriet

2015-1

Afslag på anmodning om udtræk fra OIS (Den Offentlige Informationsserver) af oplysninger om alle danske ejendomme og grunde gav ikke ombudsmanden anledning til kritik.

p. Uddannelses- og Forskningsministeriet

2015-9

En journalist søgte aktindsigt i dokumenter udvekslet i en tværministeriel arbejdsgruppe, som havde udarbejdet et politisk oplæg/en handleplan om dimensionering på de videregående uddannelser. Dokumenterne måtte anses for ministerbetjeningsdokumenter.

 2015-31

Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse, der ikke var offentligt anerkendt i studielandet. Spørgsmål om, hvorvidt den anvendte bestemmelse i SU-bekendtgørelsen havde hjemmel i SU-loven, samt om muligheden for dispensation i den konkrete sag.

q. Udenrigsministeriet

2015-14

Oplysninger om Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder kunne undtages fra aktindsigt, fordi de sydkoreanske myndigheder havde en berettiget forventning om, at oplysningerne ikke ville blive offentliggjort.

2015-24

Udenrigsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt (egenacces) på grund af risiko for grov chikane. Borgeren havde tidligere udøvet grov chikane efter at have modtaget en afgørelse om aktindsigt.

2015-30

Sms-beskeder var, da ministeriet traf en afgørelse om aktindsigt, ikke dokumenter i offentlighedslovens forstand. Da ministeriet senere traf endnu en afgørelse om indsigt, var nogle af beskederne – i den sammenhæng, de nu indgik i – dokumenter.

r. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

2015-5

Justitsministeriets sagsbehandlingstid medførte, at Rigspolitiet ikke kunne efterleve ministeriets instruks om halvårlige revurderinger af spørgsmålet om meldepligt for udlændinge på tålt ophold.

2015-8

En 10-årig dreng blev sammen med sin bedstemor (og værge) udsendt af Danmark efter afslag på asyl, selv om drengen var anbragt på en institution, for at det kunne undersøges, om der var risiko for alvorlig skade på hans sundhed og udvikling.

2015-29

Ombudsmanden fandt det meget kritisabelt, at der havde kunnet gå flere måneder, før Justitsministeriet bekræftede modtagelsen af ansøgninger om bevarelse af dansk indfødsret. Han betegnede forhold vedrørende ministeriets vejledning som uhensigtsmæssige og uheldige.

2015-60

Ombudsmanden fandt ikke, at der var sket væsentlige brud på gældende ret i en sag om asylbegrundende forhold for personer fra Eritrea, men pegede på nogle forhold, som syntes at have bidraget til et problematisk indtryk af håndteringen af sagen.

2015-63

En annonce fra udlændingemyndighederne, der var trykt i fire libanesiske aviser, var egnet til at efterlade bl.a. syriske flygtninge med en opfattelse af den danske asylordning, som ikke var ret- visende.

s. Kommunale og regionale myndigheder

2015-2

Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere region for ikke at gribe ind over for, at en vicehospitalsdirektør sammen med sin ægtefælle havde deltaget i en frokost hos en ambassadør, hvis mor var indlagt på hospitalet.

2015-10

Københavns Kommunes overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister.

2015-11

Seks børn var akut anbragt i 1-2½ år på en overbelagt døgninstitution. Ombudsmanden udtalte alvorlig kritik af den ansvarlige kommune, og han understregede, at børn og unge bør opholde sig så kort tid som muligt på en akutinstitution.

2015-13

Socialtilsyn skulle have vejledt leder af bosted om, at han ikke havde pligt til at give oplysninger om forhold, som han var politianmeldt for.

2015-15

En kommune var berettiget til at tilbagekalde en begunstigende afgørelse over for en golfklub om fritagelse for kommunal grundskyld. Der forelå særlige omstændigheder i sagen, som gjorde, at tilbagekaldelse kunne ske med tilbagevirkende kraft.

2015-17

En kommune kunne i forbindelse med vurdering af, om et specialundervisningstilbud efter folkeskolelovens § 12, stk. 3, var ”mere vidtgående” end et andet tilbud, ikke alene lægge vægt på tilbuddets pris, men skulle vurdere selve indholdet af tilbuddet.

2015-19

En skoles beslutning om overflytning af en elev til en anden skole var en afgørelse. Skolen skulle derfor have iagttaget forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse, og den skulle have overholdt notatpligten og meddelt afgørelsen skriftligt.

2015-32

En kommune burde have adskilt sine besvarelser til en mand, alt efter om besvarelserne vedrørte hans søn eller hans generelle handicaprelaterede sager, for at undgå, at personoplysninger om sønnen ved journalisering blev behandlet på de generelle sager.

2015-36

Ikke hjemmel til at stille krav om anvendelse af kommunes digitale selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside.

2015-40

En region kunne ved privatretlig råden i kombination med anstaltsbetragtninger etablere en parkeringsordning på et hospitals område og kunne delegere administrationen mv. af parkeringspladserne til et privat parkeringsselskab.

2015-41

Ombudsmanden fandt, at Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin måtte anses for at være en myndighed inden for den offentlige forvaltning. Rådet var derfor omfattet af offentlighedsloven og af ombudsmandens kompetence.

2015-46

En advarsel til en kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed.

2015-49

En ansat udtrykte sig meget kritisk på sin egen hjemmeside og blev indkaldt til en tjenstlig samtale. Myndighedens henvendelse til den ansatte skete ikke i respekt for offentligt ansattes ytringsfrihed.

2015-55

Sikringsafdelingen (retspsykiatrisk afdeling med fængselsmæssig sikkerhed) udarbejdede efter et møde med ombudsmanden nye interne retningslinjer for dokumentation af revurderinger af beslutninger om døraflåsning af patientstuer mv.

2015-58

Henstilling om justering af kommunes retningslinjer om politianmeldelse af børn i tilfælde af vold og chikane mod kommunens ansatte.

2015-64

Det ansås for lovligt, at en kommune indgik aftale med lodsejere i stedet for at ekspropriere for at etablere en vandresti langs Kongeåen. Betingelserne i lov om offentlige veje for at ekspropriere ansås for opfyldt.

t. Andre myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence

2015-20

Spørgsmål om omfanget af forfatters anmodning om aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter. Ikke tilstrækkeligt grundlag for at undtage oplysninger om navn på sagsbehandler og på konsulent fra aktindsigt efter bestemmelsen om egenacces.